Kushtet e përdorimit

1. Kushtet

Duke hyrë në faqen e internetit në http://www.pentza.com, jeni duke rënë dakord të jeni duke pranuar këto kushte shërbimi, të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi dhe pajtoheni që jeni përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet e aplikueshme lokale. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto terma, ju ndalohet përdorimi ose qasja në këtë faqe. Materialet që gjenden në këtë faqe interneti mbrohen nga ligji i autorit dhe ligji i markës tregtare.

2. Përdorimi i Licenses

Ju lejohet përdorimi i përkohshem i një kopje të materialeve (informacion ose softuer) në faqen e internetit të Printhon llc për vetëm përdorim të përkohshëm personal, jo komerciale. Kjo është dhënia e një licence, jo transferimi i titullit dhe sipas kësaj licence ju duhet patjeter të mos modifikoni ose të kopjoni materialet – të përdorni materialet për qëllime komerciale ose për ndonjë shfaqje publike (komerciale ose jo-komerciale) – ose nuk duhet të përpiqet të dekompozoni ose të përdoni pjese nga softueri që gjendet në faqen e internetit të Printhon llc – të drejtën e autorit ose shënimet tjera pronësore nga materialet; ose- transferoni materialet tek një person tjetër ose të “kopjoni”-pasqyroni materialet në çdo server tjetër. Kjo licencë do të përfundojë automatikisht nëse shkelni ndonjë nga këto kufizime dhe mund të ndërpritet nga Printhon llc në çdo kohë. Pas ndërprerjes së shikimit të këtyre materialeve ose me përfundimin e kësaj licence, duhet të shkatërroni çdo material të shkarkuar në pronësi tuaj qoftë në format elektronik ose të shtypur.

3. Mohimi

Materialet në faqen e internetit të Printhon llc ofrohen në bazë të ‘Ashtu siç janë’. Printhon llc nuk bën asnjë garanci, të shprehur apo të nënkuptuar, dhe kështu heq poshtë dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë, pa kufizime, garanci ose kushte të tregtimin, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar ose mosbindjes së pronësisë intelektuale ose shkelje tjetër të të drejtave. , Printhon llc nuk garanton ose nuk bën ndonjë përfaqësim në lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e saj të internetit ose që lidhen me ndonjë material tjetër ose në ndonjë faqe të lidhur me këtë faqe. Printhon llc, nuk është në asnjë mënyrë përgjegjës për përmbajtjen e përdoruesit, duke përfshirë dizjnet , fotot, pamjet ose vepra arti.

4. Kufizimet

Në asnjë rast Printhon llc ose furnizuesit e tij nuk do të jenë përgjegjës për ndonjë dëmtim (duke përfshirë, pa kufizim, dëmet për humbjen e të dhënave ose fitimit ose për shkak të ndërprerjes së biznesit) që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur materialet në faqen e internetit të Printhon LLC, edhe nëse Printhon llc ose përfaqësuesi i autorizuar i Printhon llc është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e një dëmi të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime në garancitë e nënkuptuara, ose kufizimet e përgjegjësisë për dëmet pasuese ose të rastësishme, këto kufizime mund të mos zbatohen për ju.

5. Saktësia e materialeve

Materialet e paraqitura në faqen e internetit të Printhon llc mund të përfshijnë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Printhon llc nuk garanton që ndonjë prej materialeve në faqen e saj të internetit të jetë i saktë, i plotë ose aktual. Printhon llc mund të bëjë ndryshime në materialet e përmbajtura në faqen e saj në çdo kohë pa paralajmërim. Megjithatë Printhon llc angazhohet për të rinovuar materialet. Printhon llc, nuk është përgjegjës për ndonjë gabim pasi të gjitha materialet mund të redaktohen nga përdoruesi dhe mund të përfshijë gabime teknike, tipografike ose fotografike. Përdoruesit duhet të kontrollojnë hartimin dhe krijimet e tyre para se të urdhërojnë të gjitha gabimet e lartpërmendura si Printhon llc, është përgjegjës vetëm për shtypjen procesi – jo përmbajtja.

6. Links

Printhon llc nuk ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura me faqen e saj dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqe të tillë të lidhur. Përfshirja e çdo lidhjeje nuk nënkupton miratimin nga Printhon llc të faqes. Përdorimi i ndonjë faqeje të tillë të lidhur është në rrezikun e vetë përdoruesit.

7. Modifikimet

Printhon llc mund të rishikojë këto kushte të shërbimit për faqen e saj në çdo kohë pa paralajmërim. Duke përdorur këtë faqe ju pranoni të jeni të detyruar nga versioni i tanishëm aktual i këtyre kushteve të shërbimit.8. Ligji Qeverisës Këto terma dhe kushte rregullohen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Kosovës dhe ju në mënyrë të pakthyeshme i nënshtrohen juridiksionit ekskluziv të gjykatave në atë shtet ose vend.